Dotacje na szkolenia fryzjerskie i trychologiczne województwo śląskie

11/20/2017

Realizujemy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt aktywizacji zawodowej młodych mieszkańców Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w oparciu o model mentoringu.

 

 

Uczestnicy projektu zostaną objęci usługami doradztwa i poradnictwa zawodowego oraz opieką mentora w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych i społecznych.

 

 

Uczestnicy realizują również średnio 80-godzinny program szkoleń zawodowych oraz 3-miesięczny program płatnego stażu/praktyk zgodnie z identyfikacją potrzeb i wypracowanym Indywidualnym Planem Działania.

Głównym celem projektu zaplanowanym do osiągnięcia do 30.06.2019 r. jest aktywizacja zawodowo-edukacyjna młodych (tj. do 29 roku życia), biernych zawodowo mieszkańców Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego przez kompleksowe i zindywidualizowane wzmocnienie ich kompetencji zawodowych i społecznych, umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego, wynikające z opracowanych dla i przy udziale uczestników projektu indywidualnych planów działania (IPD), przekładające się na:

 

 

- zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz praktycznego doświadczenia zawodowego
- rozwój psychospołeczny
- samokształcenie
- zmiana postawy z biernej na aktywną
- podjęcie zatrudnienia lub samo zatrudnienie

 

 

Projekt kierujemy do osób:

- zamieszkujących na terenie Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (powiaty: będziński, bieruńsko-lędziński, gliwicki, lubliniecki, mikołowski, pszczyński, tarnogórski, zawierciański, miasta: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze)
- w wieku 18-29 lat
- niepracujących, tj. bezrobotnych lub biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, które nie szkolą się (tj. nie uczestniczą lub nie uczestniczyły w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu)

 

 

w szczególności do osób:

- o niskich kwalifikacjach (posiadających wykształcenie na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym)
- z niepełnosprawnościami (posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności)

 

 

Oferujemy:

- szkolenia zawodowe plus stypendium szkoleniowe (6,5 zł netto/h)
- płatne staże (1400 zł netto/miesięcznie)
- opieka mentora
- pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej
- pośrednictwo pracy
- dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia lub stażu
- środki na zmianę miejsca zamieszkania – bon na zasiedlenie (4000 zł)

 

 

Masz pytania - zadzwoń! Tel. 519-384-998